Banner
home
shading
 




  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  
 

กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance Policy) คือ การรับประกันภัยสินค้าที่จะขนส่งทางทะเลและขยายความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก
ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเล แต่ต้องมีการตกลงและระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

 

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศเพราะช่วยคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศสามารถบริหารความเสี่ยงภัยของตนได้มากขึ้น

 

 

ความคุ้มครอง
ภัยหรือสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบใหม่ (MAR Form) มีความคุ้มครอง / เงื่อนไข ให้เลือก 3 แบบ (แบบใดแบบหนึ่งตามที่ตกลงเอาประกันภัย)

 

 

1. Institute Cargo Clause (C) หรือ ICC ( C )
ไฟไหม้ ระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ เรือหรือยานพาหนะทางบกชน
หรือโดนกับวัตถุสิ่งอื่นใด การขนส่งลงจากเรือ ณ ท่าเรือหลบภัย ความเสียหายที่เกิดโดยส่วนรวม หรือสินค้าถูกโยนทะเล
2. Institute Cargo Clause (B) หรือ ICC (B)
คุ้มครองเหมือนกับ ICC (C) แต่ขยายความคุ้มครอง ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
น้ำทะเลหรือน้ำจากแม่น้ำลำคลองไหลเล็ดลอดเข้าระวางเรือหรือตู้ลำเลียงสินค้า
สินค้าเสียหายสิ้นเชิงทั้งหีบห่อเนื่องจากตกน้ำ หรือตกหล่นในระหว่างขนขึ้น-ลงจากเรือ
3. Institute Cargo Clause (A) หรือ ICC (A)
คุ้มครองความเสียหายจากภัยหรือสาเหตุทุกชนิด (All Risks) เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

 

 

ข้อยกเว้นบางส่วนที่สำคัญ
1. การรั่วไหล การสูญเสียน้ำหนัก การเสื่อมสภาพ การจัดหีบห่อไม่เหมาะสม ข้อเสียในตัวสินค้านั้นเอง
ความล่าช้าในการขนส่ง
2. สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การจลาจร การนัดหยุดงาน การปิดงาน-งดจ้าง การก่อการร้าย
3. ประชาชนก่อความวุ่นวาย การจับกุม การยึดโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ การใช้อาวุธสงคราม
4. การแผ่รังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์

 

 

การพิจาณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ยังไม่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดเป็นทางการ แต่เบี้ยประกันภัยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน
เช่นเรือเส้นทางขนส่งประเภทของสินค้าและการบรรจุหีบห่อเงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการ